Regulació de l’exercici de les professions de l’esport

Regulació de l’exercici de les professions de l’esport

  El pròxim 1 de gener de 2019 finalitza la moratòria sobre el règim sancionador de la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. A partir d’aquesta data entra en vigor el sistema d’infraccions previst a la normativa pel qual no es poden exercir les professions de l’esport sense constar inscrit en el pertinent registre, entre d’altres.

Recordem que l’esmentada llei, en els seus articles 3 i 9, deia el següent sobre les titulacions per exercir com a professional:

Article 3. Per a exercir la professió d’animador o animadora o monitor o monitora esportiu professional en centres que organitzen activitats físiques i esportives en llocs o espais que impliquen un risc intrínsec, activitats aquàtiques, activitats a la neu i en altres àmbits del medi natural, es requereix alguna de les titulacions següents:

  1. La llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de grau corresponent, amb formació o experiència en les activitats esportives en el medi natural.
  2. El títol de tècnic o tècnica superior en animació d’activitats físiques i esportives, amb formació o l’experiència adequades a les activitats de què es tracti.
  3. El títol de tècnic o tècnica en conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural, amb formació o experiència en les activitats de què es tracti. 

Article 9. La professió d’animador o animadora o monitor o monitora esportiu professional, en qualsevol de les diverses tipologies d’activitats regulades per aquest article, si fan referència a un esport o a una modalitat esportiva reconeguts per la Secretaria General de l’Esport, també pot ésser exercida per les persones que tenen el títol corresponent de tècnic o tècnica esportiu de grau mitjà o de grau superior de l’esport o la disciplina esportiva, tant si aquests han estat totalment integrats en el sistema educatiu com si estan en període transitori.

A més, la llei 7/2015, de 14 de maig, modificava la llei 3/2008 i donava accés al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya a les persones amb formació federativa i experiència contrastada en l’àmbit esportiu:

Article 8. Addició d’una disposició addicional, la sisena, a la Llei 3/2008.

S’afegeix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 3/2008, amb el text següent:

«Sisena. Inscripció de professionals amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya.

»1. Les persones amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu i que exerceixen llur activitat en el sector esportiu d’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 3/2008 poden obtenir un certificat per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya com a professionals del sector esportiu. L’Escola Catalana de l’Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, ha d’expedir aquest certificat amb la presentació prèvia de la sol·licitud corresponent i de l’informe preceptiu de la federació esportiva catalana corresponent que acredita la formació federativa i l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant.

Per tenir accés al Registre de Professionals, la FEEC, com ja havia informat, va establir els següents requisits:

  1. Estar en disposició del títol de monitor o instructor d’alguna de les especialitats.
  2. Demostrar un mínim de 700 hores de tasca certificada, en un mínim de dos anys a partir de la data de l’expedició del diploma. Aquesta s’haurà de certificar mitjançant una carta signada i segellada pel president de l’entitat o club on el sol·licitant hagi realitzat aquestes hores, amb especificació de les activitats en les quals ha participat, les dates de realització i el nombre d’hores de cada una d’elles.

A més, vistes les sol·licituds rebudes, es va decidir d’afegir un nou requisit federatiu: tenir un mínim de 150 h de pràctica com a instructor/a en cursos de promoció entre els anys 2012 i 2017.

Davant la normativa esmentada, a partir de l’1 de gener de 2019, totes aquelles persones que participin en activitats i cursos formatius organitzats parcialment o totalment per la FEEC hauran de complir els requisits de titulació i estar degudament inscrits en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Aprofitem per recordar que la formació federativa és aquella que ofereix la FEEC i que té com a objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació, amb les quals es pretén donar recursos i coneixements a les persones que estan implicades dia a dia en les activitats de l’entitat. Per altra banda i de forma directa, és una garantia de seguretat i de suport a aquestes.

Dit això, tots aquells monitors i instructors que exerceixen aquesta tasca dins de les entitats i clubs excursionistes de manera voluntària seguiran impartint la formació requerida per aquests, sense l’obligatorietat d’estar inscrits al ROPEC, i sí estar acollits a la vigent llei del voluntariat que en general preveu la realització del document anomenat “full de compromís”.

Sense Comentaris

Respondre